Door een technische storing is het momenteel niet mogelijk om tickets te kopen. We zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden die dansen bij The Factory. The Factory behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van redenen de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen.


Artikel 2 – Gedrag en annulering

2.1 Leden en bezoekers dienen zich te allen tijde correct te gedragen en de aanwijzingen van de desbetreffende docent op te volgen. 

2.2 The Factory behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van een ontoereikend aantal aangemelde leden voor een dansles.


Artikel 3 – Wijzigingen

3.1 The Factory behoudt zich het recht voor om tarieven, voorwaarden, huisregels en lestijden te allen tijde te wijzigen.


Artikel 4 – Social Media

4.1 Plaatsing van foto’s en filmpjes op Social Media is toegestaan mits The Factory wordt vernoemd.


Artikel 5 – (Eind)voorstelling of presentatie

5.1 Alle leden van de betreffende groep(en) worden geacht deel te nemen aan een (eind)voorstelling of presentatie georganiseerd door The Factory. 

5.2 De deelname aan een (eind)voorstelling of presentatie is een gelegenheid om de inspanningen van de groep te tonen.


Artikel 6 – Communicatie

6.1 The Factory communiceert hoofdzakelijk via e-mail. Zorg ervoor dat onze e-mails niet in je spambox terechtkomen.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 The Factory is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. 

7.2 Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart de danser geen medische beperkingen te hebben, zoals hart-, long- en vaatziekten. Is dit wel het geval dan moet dit per mail worden gemeld. 

7.3 The Factory is niet aansprakelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en gerelateerde activiteiten worden opgelopen. Eventuele blessures dienen voor aanvang van de les aan de docent bekend te worden gemaakt. 

7.4 Verlies of beschadiging aan eigendommen van The Factory door toedoen van een danser/bezoeker zal te allen tijde verhaald worden.


Artikel 8 – Inschrijving

8.1 Het lidmaatschap gaat van start na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website. 

8.2 Minderjarigen mogen zich niet zelfstandig bij The Factory inschrijven zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s). 

8.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon. 

8.4 Deelname aan een wedstrijdteam verplicht tot deelname gedurende het gehele dansseizoen. Het is niet mogelijk je lidmaatschap tijdens het seizoen op te zeggen.


Artikel 9 – Uitschrijving

9.1 Beëindiging van het lidmaatschap dient via de website te geschieden. 

9.2 Opzeggingen in andere vorm zullen niet in behandeling worden genomen. 

9.3 Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand, met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende maand. 

9.4 Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan. 

9.5 Bij betaling per seizoen of lidmaatschap in een wedstrijdteam kan het lidmaatschap niet eerder beëindigd worden. 

9.6 Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet.


Artikel 10 – Betaling

10.1 Betaling van de verschuldigde contributie is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. 

10.2 De machtiging hiervoor dient verstrekt te worden bij het inschrijfformulier. 

10.3 Inschrijving kost eenmalig €12,50 en zal bij de eerste incassering worden meegenomen. 

10.4 Bij een mislukte incasso ontvang je eenmalig kosteloos een herinnering. 

10.5 Bij een tweede herinnering wordt het te incasseren bedrag verhoogd met €2,50 administratiekosten. 

10.6 Bij uitblijvende betaling na een tweede herinnering worden €15,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. 

10.7 Het niet volgen van lessen ontslaat je niet van de betalingsverplichting; je blijft het volledige lesgeld verschuldigd. 

10.8 Bij verzuim van betaling behoudt The Factory zich het recht voor om toegang tot de dansschool te ontzeggen. 

10.9 Betaling per maand of per seizoen is mogelijk; ons seizoen loopt van september tot en met juni. 

10.10 Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) is er geen lesgeld verschuldigd. Het lidmaatschap blijft wel van kracht. 

10.11 Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden. 

10.12 The Factory behoudt zich het recht voor om tarieven en voorwaarden te wijzigen.


Artikel 11 – Ziekte en afwezigheid

11.1 Verzuimde lessen worden niet gerestitueerd. 

11.2 Bij ziekte/afwezigheid van de docent worden de leden tijdig op de hoogte gesteld. 

11.3 Bij uitval van 2 of meer lessen per jaar door ziekte of afwezigheid (m.u.v. vakantie en feestdagen) worden de lessen ingehaald. 

11.4 Leden dienen de docent tijdig op de hoogte te brengen van eventuele afwezigheid via e-mail of WhatsApp.


Artikel 12 – Overmacht

12.1 The Factory is niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht. 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsook elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor rekening van The Factory behoort te komen. 

12.3 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht uitgesloten.


Artikel 13 – Privacy

13.1 Er kunnen foto’s van lessen, wedstrijden en voorstellingen gemaakt worden voor commerciële doeleinden in de krant, op de website en in reclame van de dansschool. 

13.2 Indien bezwaar bestaat tegen dit gebruik, gelieve dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@thefactoryleeuwarden.nl.


Artikel 14 – Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 The Factory behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. 

14.2 Tijdens online inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, 

de privacyverklaring en de huisregels van The Factory.